Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tiryaki Hasan Paa, mahiyetindeki 4-5 bin askerle Kanije Kalesi'ni korurken Avusturya ordusunun yüz bin kiiye yakn bir kuvvetle Kanije Kalesi'ne doru ilerlemeye balad istihbaratn alr ve derhal müdafaa için hazrlklara balar. Asker saysn dokuz bine çkarr, erzak depolar ve savunma hatlarn güçlendirir. Harbin hile olduu gerçeini çok iyi uygulayan Hasan Paa, kalede savunma topu yokmu havas vererek öncü birliklere dokunmaz Bu sayede genel hücuma geçen düman birliklerine ar zayiat verdirir. Ara sra yaplan huruç hareketleriyle de düman askerinin moralini bozar. Sadrazam, yardm talebine çeitli sebepler geri çevirir: "Kanije önce Allah'a sonra size emanettir"der.

Hasan Paa buna ramen kaleyi teslim etmeyi asla düünmez. Sahte casuslar ile sahte mektuplarn düman ordusunun eline geçmesini salar. Bu mektuplarda yardmn gelmek üzere olduu, kaledeki muhafzlarn moralinin yüksek, erzaklarnn tam olduu hissini veri ve dümann hesaplarn bozar. Nihayetinde saylar yüz bine-ulaan düman ordusunun otuz be binini klçtan geçirir, geri kalan da bozguna uratr. Dümann otana girerek ükür namaz klarak Yüce Allah'a hamd eder. Bu srada ya 87'dir.

Tryaki Hasan Paa'nn nefes kesen Kanije Kalesi müdaas...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Yörünge Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257895293

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kanije"

Kanije
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima