Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika

Aye Bura
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

Tek parti döneminin hayrseverlik anlay; "yardm hak eden" ve "etmeyen" yoksullar ayrm... kinci Dünya Sava sonrasnda sosyal politikann kurumlamas... 1980 sonras: Sosyal refah rejiminin çözülüü; Fakir Fukara Fonu, Yeil Kart... AKP döneminin muhafazakâr liberalizmi ve hayrseverliin "dönüü"...

Aye Bura bu kitapta, Türkiye'deki sosyal politika tarihinin ve tartmalarnn eletirel bir analizine yöneliyor. Yoksullua yaklam konusunda, 16. yüzyldan itibaren kapitalizmin gelimesine refakat etmi olan iki yaklamn mücadelesi balamnda yapyor bunu. Deerler sisteminin merkezine çalmay koyan ilk yaklam, kamu kaynaklarnn sosyal amaçlarla kullanm konusunda kukucudur ve yoksulluu, yoksulu suçlayarak açklama imkânn tükettiinde, hayrseverlii vurgular. Hak temelli olan ikinci yaklam ise, toplumu emek piyasasnn önüne koyar ve yoksulluu politik bir sorun olarak ele alr. ki yaklam arasndaki mücadele, kapitalizmi saf haliyle korumaya çalanlarla onu "baka bir ey"e dönütürmeye çalanlar arasndaki mücadeledir aslnda.

Kitabn önemli bir katks, bu mücadele ekseninde, Türkiye'de devlet-toplum ilikilerinin Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdii evrime yeni bir bak açs getirmesidir. Türkiye'de "iri" iddialara ve hararetli tartmalara konu olan devlet-toplum ilikilerine, sosyal haklar üzerinden pek fazla baklmad. hukuku, çalma ekonomisi ve endüstri ilikileri alanlarna skan çalmalar, devlet-toplum ilikilerinin nasl kurulduuna ve nasl anlamlandrldna dair bir analizin araçlarna dönütürülemedi. Aye Bura'nn kitab, bu bakmdan öncü bir rol üstleniyor.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750513084

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika"

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima