Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Yatak odasnda, ondan uyumas beklenirken, o pencere camlarn inceliyor. ki çizginin nasl haç eklinde kesitiine bakarken erkekler ve kadnlar geliyor aklna: Dikey çizgi erkek, yatay çizgi kadn. Birletikleri yer ise bir giz. (Kz ak hakknda hiçbir ey bilmiyor.) " "Bunlar sana aldm - kendi harçlmla," diyor kz gururla. aknln gizlemeye çalan adam, bir eftali alp sryor. Kza da bir eftali veriyor ve yava ve sessizce, onlar konumak zorunda olmaktan kurtaracak bir ey bulmaktan memnun, yiyorlar. Kz adamn azndan çkard eftali çekirdeklerinden birini alp gülümseyerek kendi elbisesinin cebine koyuyor. "Senden hatra olsun," diye fsldyor kzararak. eftali çekirdei onun uuru olacak. Kz, bir iplie geçirip boynunda tamak için çekirdekte delik açlp açlamayacan düünüyor. Tuhaf fikirleri var: adamn onuruna, ondan kalan hatralar koyaca gizli bir bölme yapmay tasarlyor. imdi artk korkmuyor. Ona bütünüyle güveniyor. imdi artk adam onu sevdiini biliyor.
(Tantm Bülteninden)

BRCK BR `UNICA' Hilmi Tezgör

"`Yabanc bir toprakta ölmek' - bunu bir yerde okumutu ve hiç unutmamt. Ah! Bir akam olsa! Ama kular hala akyor ve güne batmak istemiyor. Yalnzca hava karanlkken ölümle yüz yüze gelme cesaretinin olacan biliyor." Bu sözler, 1916 Berlin doumlu ressam ve yazar Unica Zürn'ün Kara Bahar (Dunkler Frühling) isimli anlatsndan. 12 yanda umutsuzca âk olan, ama karlk alamayacan bildiinden, pencereden atlayarak intihar etmeye karar veren bir kz çocuunun büyüme sanclar ve içinden geçenler tüm açklyla aktarlyor bu kitapta. Burada kzn "yabanc bir toprakta," yani komunun bahçesine düerek ölmek istemesinin nedeni, öfke duyulan anne ve babaya daha büyük bir ok yaatmak. Ve bu satrlarn yazar Zürn, kitabn yaymlanndan sadece bir yl sonra pencereden atlayarak intihar ediyor. Üstelik gerçekten de `yabanc topraklarda'; Berlin'de deil, sevgilisinin Paris'teki otel odasndan ölüme atlyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 64

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 40

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786017980

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kara Bahar"

Kara Bahar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima