Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karamazov Kardeler 2

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Sis Yaynclk

Prezzo online:
0,70

Dostoyevski'nin bayapt kabul edilen Karamazov Kardeler, evrensel çapta yank uyandrm, birçok bilim insann, düünürü ve edebiyatçy etkilemi bir romandr. Einstein, romann yazn dünyasndaki en büyük baarlardan biri olduunu söylerken; Sigmund Freud, kendisini doruk noktasna bu romanla çkaran Dostoyevski'nin edebi anlamda Shakespeare'nin hemen yanbanda olduunu belirtir.

Karamazov Kardeler, görünürde bir baba ve üç olunun ilikisi üzerine kurulu gibi görünse de arka plannda ihtiras, para hrsn, iyilii, inanç ve inançszl irdeleyen ve insan ruhunun en karmak duygularna dair ipuçlar veren oldukça sarsc bir romandr.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 395

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sis Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sis Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785917540

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karamazov Kardeler 2"

Karamazov Kardeler 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima