Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hepimizin karar verirken tereddütler yaad, kararsz kald, zorland anlar vardr. ster çok kararl, ister kararsz biri olun, hem i hem de özel hayatnzda daha salkl kararlar verebilmek için yapabilecekleriniz var. Lale Saral Develiolu karar vermeyi balonla yaplan bir yolculua benzeterek hem kararlarmz etkileyenleri fark etmemize hem de karar yolculuuna çkmak için cesaret toplamamza yardmc oluyor.

Seneler geçtikçe çoalan tecrübelerin ustalkla aktarm

Tüm yöneticiler için okunmas gereken bir rehber niteliinde olduunu düünüyorum."
-Mehmet Emin Karamehmet-

"Kitap öncelikle karar vermeyi anlatyor. Kötü bir karar vermenin bile kararsz kalmaktan daha iyi olduunu düündüüm için çok faydal buldum. Bunca yllk irket ve kategori tecrübesi ile de anlatlmas, konuyu çok anlalr klm. Balonun tepesi açk bölümü çok ilgimi çekti. nsan öretilerinin esiri olmamal, bamsz düünebilmeli. Herkesin rahatça okuyabilecei bir kitap. Tavsiye ediyorum."
-Murat Ülker-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 184

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 138

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786020058

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karar Verdim"

Karar Verdim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima