Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Joan Bulmer ontvlucht op achttienjarige leeftijd een gruwelijk huwelijk door een betrekking aan te nemen als gouvernante. Ze wordt verantwoordelijk voor het welzijn van zes meisjes, nauwelijks jonger dan zijzelf, die moeten worden klaargestoomd voor een adellijk leven. Al zijn de meisjes lastig en lichtzinnig, toch verpandt Joan haar hart aan hen - met name aan de jonge wildebras Kate Howard. Als Kate de eer ten deel valt om hofdame te worden van de vierde vrouw van koning Henry VIII, gaat Joan met haar mee. Wat een droompositie lijkt, wordt een nachtmerrie. Henry VIII laat zijn oog op de mooie Kate vallen, en alle bange vermoedens van Joan worden bewaarheid...

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa storica

Editore Lemniscaat B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/02/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789047750703

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kate Howard: bloedlijn"

Kate Howard: bloedlijn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima