Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dan Brown; Da Vinci ifresi, Melekler ve eytanlar'dan sonra Kayp Sembol'de insanln yüzyllardr bekledii bir gerçein peinde... Harvard Simgebilim Profesörü Robert Langdon, Kongre Binasnda konferans vermesi için yakn bir arkadandan davet alr. Ancak, Washington'a varr varmaz oldukça garip bir durumla kar karya kalan profesör, kendini korkunç bir oyunun ortasnda bulur. Kongre Binas'na braklm olan bir sembolün -yakn arkada Peter Solomon'n kesik eli- varln haber veren bir telefon, Langdon' hiç de yabancs olmad bir dünyaya davet etmektedir. Antikçalarda kullanlan bu sembolik çar, daveti alan kiiyi ezoterik bilgeliin hüküm sürdüü, çok eskilerde kalm kayp bir dünyaya sürükleyecektir. Sonu belli olmayan bu mistik daveti arkadan kurtarmak için kabul eden Langdon, bir anda masonik srlarn, sakl kalm tarihin ve o güne dek görmedii yerlerin gizli dünyasnda inanlmaz bir gerçekle yüzlemek zorunda kalr. Artk cevaplanmas gereken sorular vardr: nsanln Altn Ça, açlmamas gereken bir kapnn aralndan srlaryla birlikte yok mu olacak, yoksa hikmetin nda tüm sorularn cevaplar m bulunacaktr?...

nce Kapak:

Sayfa Says: 528

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 720

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Altn Kitaplar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Altn Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789752117914

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kayp Sembol"

Kayp Sembol
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima