Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Keke Zamanm Olsayd

Evald Flisar
pubblicato da Varlk Yaynlar

Prezzo online:
2,01

Slovenyal roman ve oyun yazar Evald Flisar'n çeitli dillere çevrilen bu romannda, 22 yandaki Ljubljanal felsefe örencisi Simon Bebler'in bandan geçenler anlatlyor.

Roman ve filmlerin hayali görüntüleri içinde kaybolan Simon, ölümcül hasta olduunu ve en iyi ihtimalle bir ylnn kaldn örenir. Genç örenci hayatn sunabilecei her eyi gittikçe ksalan ömrüne sdrmak ister. Kendini kurmaca kahramanlarn rollerinde görmek arzusuyla, her türlü zihinsel ve bedensel durumu deneyimlemeye balar. Ama oyun bir kez kurulduktan sonra, çabucak kontrolünden çkar ve serüvenlerinin kahraman olarak m kalaca yoksa er geç onlarn kurban m olaca sorusuyla yüz yüze gelir. New York'ta kendini tuhaf olaylarn içinde bulur ve Al Pacino, Woody Allen, Uma Thurman gibi olaand insanlarla karlar. Bunlar gerçek midir yoksa sadece birer kopya m?

Romanda yant bekleyen sorular çoaldkça, iç içe geçen gizlemlerin yaratt gerilim ve heyecan da artyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Varlk Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754346411

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Keke Zamanm Olsayd"

Keke Zamanm Olsayd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima