Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

30 jaar kennis over leiderschap verzameld in één baanbrekend boek Ken Blanchard en zijn collega's hielpen al vele goede leiders en organisaties excelleren. Ze hebben in dit boek al hun kennis over uitmuntend leiderschap gebundeld. Ontdek hoe u: - werknemers motiveert en verantwoordelijk maakt - een inspirerende en praktische visie verwoordt - leiderschapsontwikkeling in de praktijk brengt - cultuurtransities begeleidt - dienend leiderschap tot een organisatieprincipe verheft. De inzichten, wijsheid en praktische technieken van Ken Blanchard zijn al lange tijd een inspiratiebron voor velen. Met dit boek presenteren hij en zijn collega's een klassieker over leiderschap voor een nieuwe generatie - nu in een herziene en uitgebreide editie.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: responsabilit√† e corporate governance » Tecniche di management

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789047008248

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ken Blanchard over leiderschap"

Ken Blanchard over leiderschap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima