Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kendin Olmann Dayanlmaz Hafiflii

Ferhat Jak çoz
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,01

Varoluçu psikoterapi ve felsefeyle hayata dair 40 mesele.

Bu dünyada kendimizden baka evimiz yok. Hatta Heidegger'e ve Sartre'a göre hiç evimiz yok; lakin kendilik dediimiz de sürekli deien, dönüen ve çelikili bir olgu olarak pek güvenli bir liman deildir. Ancak bu dünyada daha canl hissetmek istiyorsak, hayatlarmz daha dolu dolu, doygun yaamak istiyorsak, elimizden gelen tek bir ey var; kendimizi ve içinde yaadmz dünyay yakndan tanmak. Kendimize sorular sormann, merakla bakmann ve hazr cevaplara yerlememenin bize getirecei en büyük hediye, kendimizi ve içinde yaadmz dünyay daha yakndan tanmak olacaktr. Bunu baarabildiimiz ölçüde hayatta ak yakalamak ve canl hissetmek mümkün olur. Bu konuda Sokrates'çiyim. Gerçekten de incelenmeyen hayat yaamaya demez hale gelir.

Bu kitapta size kesin çözümler, formüller veya izlenecek yollar vaat etmiyorum. Hatta herhangi bir ey vaat etmiyorum. Yazdklarm harfiyen uygularsanz hayat müthi kolay olacak, her annz mutluluk dolacak demeyi isterdim ama bu sizi kandrmaktan baka bir ie yaramazd. Sadece bir önerim var, o da daha uyank yaadnzda ulaacanz çok çekici, reddetmesi zor, dayanlmaz bir hafiflik. Kendin olmann o ahane ve dayanlmaz hafiflii. Ama uyarmadan edemeyeceim, bu hafiflik özgürletirdii gibi korkutur da.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050968682

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kendin Olmann Dayanlmaz Hafiflii"

Kendin Olmann Dayanlmaz Hafiflii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima