Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slavoj Zizek'in en önemli erdemleri ve srarc çabalar arasnda Lacanc psikanalitik kuramn ve çada kültür politikalarnn allmadk boyutlarn irdelemek vardr. Yine bu dorultuda, Kieslowski filmlerinin detayl analizlerini bu kitapta bulabilirsiniz. Kieslowski'yi derinlemesine incelemek ya da Zizek'in film kuram üzerine yaklamn okumak isteyenler için bu kitap belki de en anlalabilir Lacanc yorumlar içeriyor. Dier çalmalar gibi Kieslowski kitab da teoriye sahip olunmadan derin bir film analizi olunamayacan açkça gösterir, ama teorinin de kendini daima gerçek bir sinema akyla canl tutmas gerekir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 92

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785987338

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kieslowski"

Kieslowski
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima