Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kijken door de ogen van een ander

Erin Niimi Longhurst
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
9,99

Breng vreugde in je leven door anderen te helpen

We leven in een snel veranderende wereld. In plaats van muren te bouwen en onszelf te isoleren, kunnen we ook samen proberen het geluk te vinden. Dat is het concept van omoiyari: een Japanse gewoonte waarin zorg en medeleven centraal staan. Het ondersteunt alle aspecten van het dagelijkse leven en is essentieel voor de sociale geest, maar komt het beste tot uiting in de kunst van de Japanse gastvrijheid.

Breng vreugde in je eigen leven door geluk te brengen in het leven van anderen; zelfs de kleinste weloverwogen acties kunnen een wereld van verschil maken. Omoiyari is het perfecte tegengif voor de snelle, individualistische wereld van vandaag, waarbij de nadruk wordt gelegd op de gemeenschap en het helpen van anderen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia militare » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie , Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Misteri e soprannaturale (streghe, fantasmi, UFO┬┐)

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402760262

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kijken door de ogen van een ander"

Kijken door de ogen van een ander
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima