Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het eerste en laatste geautoriseerde boek over Kimi Räikkönen

Kimi Räikkönen is een man van weinig woorden. Dit bijzondere boek onthult een kant van hem die tot nu toe alleen mensen in zijn naaste omgeving kenden.
Auteur Kari Hotakainen kreeg exclusieve toegang tot de wereld van Kimi en zijn manier van denken. Hij interviewde de coureur en sprak met familieleden, collega's, technici, teambazen en Formule 1-fans om Kimi's verhaal vol dramatische momenten en grote successen op te tekenen. Mooie foto's uit Kimi's eigen collectie maken het geheel af.
Het resultaat is een prachtig boek dat de lezer een uniek kijkje geeft achter de schermen van de Formule 1, en in het privéleven van de ogenschijnlijk zwijgzame en gereserveerde coureur.

Dettagli

Generi Sport » Automobilismo e Motociclismo » Atleti e personaggi dello sport , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Sportivi » Artisti dello spettacolo » Memorie , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789021415178

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kimi Räikkönen"

Kimi Räikkönen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima