Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kitle letiim Kuramlar

Burak Özçetin
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
4,32

Oldukça titiz ve youn bir çalmann ürünü olan Kitle letiim Kuramlar iletiim kuramlarnn ezberlenecek malumatlar bütününden ibaret olmadn, sosyal ve beeri bilimler içerisinde derinlikli, incelikli ve zor bir çalma alan olduunu gösteriyor.

letiim bilimlerindeki anaakm ve eletirel kuramlarn düünsel ve metodolojik farkllklarn; toplum ve kitle iletiim araçlar arasndaki ilikilere dair kavramsal-kuramsal tartmalar çeitli yönleriyle ortaya koyan kitap önemli isimlerin ksa hayat hikâyeleri, okuma parçalar ve önerileriyle zenginleiyor.

Burak Özçetin sade bir anlatmla Chicago Okulu'ndan Lippmann, Lasswell, McLuhan, Castells gibi isimlere, kitle iletiim modellerinden ngiliz kültürel çalmalarna, iletiimin ekonomi politiinden Frankfurt Okulu'na birçok kavram, kuram ve modelin soru, cevap ve ileyilerine uzanarak geni bir yelpaze çiziyor.

Alandaki büyük bir boluu doldurmaya aday Kitle letiim Kuramlar ders kitab olarak temel bir kaynak nitelii tarken, insan-toplum ve medya ilikisine ilgi duyanlar için de kapsaml bir rehber.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2020

Lingua Inglese

EAN-13 9789750529733

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kitle letiim Kuramlar"

Kitle letiim Kuramlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima