Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Surowiecki ilk bata saduyuya ters düen bu fikrin gerçek dünyamzda nasl hayata geçtiini; pop-kültür, psikoloji, karnca biyolojisi, ekonomik davrançlk, yapay zekâ, askeri tarih ve siyaset kuram gibi çok farkl alanlara girip çkarak gösteriyor. leri sürdüü incelikli argümanlar günlük yaantmzdan hepimizin aina olduu örneklerle önümüze koyuyor: Beklediiniz sra neden daima en uzunudur? Dünyann herhangi bir yerinde aldnz bir somun, binlerce kilometre ötedeki bir cvataya nasl tam tamna uyar? Ulusal TV kanallar neden bu kadar berbattr? Trafik skklklar neden olur? Bir TV yarmasnda para kazanmann en iyi yolu nedir? Hollywood yapm Mafya filmleri, büyük irket gruplarnn varlk nedeni hakknda bize ne öretir?..

"Her yanmz uzmanlarn kuatt bir dönemde, Surowiecki bu seçkinlere daha az, kolektif aklmza daha fazla güvenmemiz gerektiini söylüyor. Aina olduumuz konular alp varsaymlarmz altüst ediyor ve bizi olaylara bambaka bir açdan bakar hale getiriyor. Burada yazlanlardan çkarlacak sonuçlar sadece finans dünyas ve piyasalarla snrl kalmayacak kadar geni kapsaml..."

Jacob Weisberg, Slate editörü

Tantm Yazs'ndan

nce Kapak:

Sayfa Says: 304

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Varlk Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Varlk Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785991984

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kitlelerin Bilgelii"

Kitlelerin Bilgelii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima