Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kjolen : Frihet eller fängelse?

Christine Bard
pubblicato da Leopard förlag

Prezzo online:
11,01

Genom historien har olika klädesplagg haft en stark symbolisk laddning. I slutet av 1700-talet slutade europeiska män i samhällets övre skikt att bära pråliga och utsmyckade kläder. Män skulle klä sig förnuftigt, sakligt och funktionellt medan kvinnor tvärtom stängdes in i opraktisk klädsel som ibland var rent hälsovådlig. Det skulle dröja ända till 1960-talet innan skillnaden mellan mäns och kvinnors kläder började upplösas.

I en underhållande och tankeväckande exposé över kjolens historia beskriver Christine Bard hur plagget varit i centrum för kvinnors strävan efter frigörelse.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia sociale e culturale , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Leopard Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2011

Lingua Svedese

EAN-13 9789173433990

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kjolen : Frihet eller fängelse?"

Kjolen : Frihet eller fängelse?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima