Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kjærlighet het som chili

Jeannie Watt
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
5,72

Kjærlighet het som chili

Han følger ikke hennes oppskrift ...

Reggie Tremon har alltid hatt tydelige mål.
Starte eget cateringfirma: krysset av
Være med i Renos største matkonkurranse: krysset av

Bli gravid med eksmannen ... ok, Reggies planlagte livsbane sporet kanskje en anelse av med den ikke-planlagte hendelsen. Hun skal imidlertid ikke la Tom Gerard - opprørsk stjernekokk og blivende far - få distrahere henne igjen.

Tom insisterer på at han har forandret seg, og at han har sluttet med sine temperamentsfulle utbrudd. Men det hjelper ikke bare å komme med løfter, han må også vise det i handling. Han kan jo begynne med å arbeide for Reggie i cateringfirmaet hennes. Men å dele kjøkken med Tom er farlig fristende, og snart overveier hun enda en ikke-planlagt hendelse ... der han inngår.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2013

Lingua

EAN-13 9789150733280

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kjærlighet het som chili"

Kjærlighet het som chili
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima