Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In schitterend, poƫtisch proza beschrijft David Vann de epische reis van het schip de Argos, over de Zwarte Zee vanuit Perziƫ, waar Medea haar geboorteland ontvluchtte, samen met Jason, de Argonauten en het Gulden vlies. Vanns hervertelling van de Griekse mythe biedt een nieuwe, spannende en realistische kijk op Medea, die nu eens niet als een monster of tovenares wordt geportretteerd, maar als een mens van vlees en bloed. Op bezwerende en sfeervolle wijze vertelt Vann over Medea's positie in de Griekse maatschappij, over haar liefdesrelatie met Jason en over haar tragische neergang. Klare lucht zwart is de meest intieme, humane hervertelling van Medea tot nog toe.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/04/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789023419433

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Klare lucht zwart"

Klare lucht zwart
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima