Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kültür ve Sanatn Politilk Ekonomisi

Sacit Hadi Akdede
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
2,01

Türkiye'de kültürel ve sanatsal olaylarn ve kurumlarn ekonomik analizini yapan çalmalara çok rastlanmamaktadr. Uygarlklarn doum ya da urak yeri olduu sk sk vurgulanan ülkemizde deiik kültür varlklar ve sanat eserlerinin ekonomik ve politik açdan bilimsel bir biçimde çok sayda makale ve kitaba temel oluturacak bir ekilde aratrlmam olmas bir eksikliktir. Bu çalma Türkiye'de kültürel ekonomi alanna bir katk yapmak amacyla kaleme alnan temel bir kaynak kitap niteliindedir.
Bu kitap, hakknda oldukça sert tartmalarn olduu devlet kurumlarndan biri olan, Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüü'nün, ekonomik ve politik yapsn ortaya koymak amacyla yazlmtr. Ekonomik yapdan, kaynak kullanmnda etkinlik, devlet tiyatrolarna olan talebin belirlenmesi, devlet tiyatrolarnn desteklenme oranlarnn çkarlmas ve dier ülkelerle karlatrlmas, sanatç çaltrma politikalar gibi birkaç alann saydmz konular, politik yapdan ise ekonomik yapnn hangi politik organ tarafndan nasl oluturulduu konusu anlalmaldr. Bu ekonomik ve politik yapnn bilimsel yöntemlerle aratrlmas, popüler basnda
Devlet Tiyatrolar (DT) hakknda çkan olumlu ve olumsuz makale ve yorumlarn çokluu karsnda, aslnda geç kalnm bir çalmadr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 121

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898924

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kültür ve Sanatn Politilk Ekonomisi"

Kültür ve Sanatn Politilk Ekonomisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima