Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prvi hrvatski kriminalistiki roman!
Detektiv je napokon napustio daljnje istraživanje. Premetao je sav pijesak dva-tri puta, i sav zaprljan ostavio taj posao. Ono što je našao spremi u džep i ostavi zgradu. Pošavši duž ulice duboko se zamislio. Bilo mu je kao da je sve to snivao. Kostur pod podom u bivšem stanu Vanike! Što je to? Kako je taj ovjek nastradao, tko je bio i kako je dospio u ovakav grob? Ove misli neprestano su ga muile. Detektiv je gotovo trao, samo da što prije stigne u policijski ured. Našao je ondje na okupu svu policiju. Svi su vijeali o strašnom nalazu i o neobinom sluaju, otkrivenom baš u stanu umorene."

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli storici , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Memoria Liber Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/04/2018

Lingua

EAN-13 9788828306481

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kneginja iz Petrinjske ulice"

Kneginja iz Petrinjske ulice
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima