Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. "Bu küçük kitapçn arl pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryann tümüne hayat ve hareket veren onun ruhudur."
Lenin

Karl Marx ile Friedrich Engels tarafndan Komünistler Birlii'nin program olarak kaleme alnan Komünist Manifesto'nun ilk basm 1848 ubatnda Londra'da 23 sayfa hâlinde yaynland. O tarihten bugüne belli bal dünya dillerinde Manifesto'nun saysz basm yapld; bugün de yaygn bir ilginin konusu olmaya devam ediyor.

Yordam Kitap, Komünist Manifesto ve Hakknda Yazlar balyla sunduu kapsaml derlemeden sonra Manifesto'yu imdi de cep kitaplar dizisi içinde yaynlyor. Eserin Nail Satlgan tarafndan Almanca aslndan yaplan çevirisi, anlamay kolaylatran bir sözlükçe ve David Harvey'in aydnlatc giri yazsyla birlikte sunuluyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 95

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Yordam Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Yordam Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054836208

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Komünist Manifesto"

Komünist Manifesto
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima