Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. "Bu küçük kitapçn arl pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryann tümüne hayat ve hareket veren onun ruhudur." (Lenin)

Karl Marx ile Friedrich Engels tarafndan Komünistler Birlii'nin program olarak kaleme alnan Komünist Manifesto'nun ilk basm 1848 ubatnda Londra'da 23 sayfa hâlinde yaynland. O tarihten bugüne belli bal dünya dillerinde Manifesto'nun saysz basm yapld, bugün de yaygn bir ilginin konusu olmaya devam ediyor. Yordam Kitap'n, yaynlannn 160. ylnda okurlara sunduu bu derlemede, Manifesto'nun Nail Satlgan tarafndan yaplan yeni bir çevirisi ile Manifesto üzerine yazlar yer alyor. Paul Sweezy, Aijaz Ahmad, rfan Habib, Prakash Karat, Ellen Meiksins Wood, Parabhat Patnaik ve Anwar Shaikh'le birlikte Türkiye'den Metin Çulhaolu, Erturul Kürkçü ve Sungur Savran bu tarihsel belgeyi bugünün gözüyle deerlendiriyorlar. Manifesto'nun efik Hüsnü tarafndan yaplan ilk Türkçe çevirisinin de tarihi bir belge olarak yer ald kitap, Türkiye'nin kdemli sosyalistlerinden Rasih Nuri leri'nin önsözüyle sunuluyor.

Ciltli:

Sayfa Says: 320

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 335

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Yordam Kitap

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Yordam Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059046855

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Komünist Manifesto ve Hakknda Yazlar"

Komünist Manifesto ve Hakknda Yazlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima