Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Komünist Parti Manifestosu

Friedrich Engels - Karl Marx
pubblicato da Sis Yaynclk

Prezzo online:
0,44

Komünist Parti Manifestosu, Avrupa'nn devrimci ayaklanmalarla çalkaland bir dönemde, 21 ubat 1848'de yaymland. Yazld günden bugüne kadar onlarca dile çevrilmi, binlerce bask yapm olan bu kitap o nedenle u tarihi cümleyle balar: "Avrupa'da bir hayalet dolayor: Komünizm hayaleti."

Komünist Birliin program olarak, bu örgütün ikinci kongresinin talimat üzerine Marx ve Engels tarafndan kaleme alnan Manifesto, dünyann en etkileyici politik yaznlarndan biridir. Manifesto'da kapitalist sistemin eletirisini yapan Marx ve Engels, onun yerine komünist sistemin neden bir zorunluluk olduunu anlatr. nsanla bir umut sunan Komünist Manifesto u tarihi çaryla son bulur: "Proletaryann zincirlerinden baka kaybedecei hiçbir ey yok, oysa kazanaca bir dünya var. Dünyann bütün içileri birlein!"

nce Kapak:

Sayfa Says: 80

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 58

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sis Yaynclk

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Sis Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785917823

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Komünist Parti Manifestosu"

Komünist Parti Manifestosu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima