Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Komünist Parti Manifestosu" veya yaygn kullanlan adyla" Manifesto ", dünya çapnda en çok basks yaplan ve yaygnlatrlan eserlerden biridir. Gerçekten de yazlndan bu yana çok çeitli dillere çevrilmi, Kur'an ve ncil'le yarrcasna yaygnlatrlmtr.

Burjuvazi dönem dönem Marks ve Engels'i istemeyerek de olsa gündemletirir. Dünya proletaryasnn bu önderlerinin düüncelerinin içini boaltarak onlar pazarlamak istemeleri de bu gündemletirmede bir rol oynamaktadr. Ama esas olan, hangi niyetten dolay olursa olsun burjuvazi tarafndan da gündemletirilen Marks ve Engels ile dorudan özdeletirilen Manifesto'dur.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 62

Dili: Türkçe
Yaynevi: Akademi Yayn

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Akademi Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785931089

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Komünist Parti Manifestosu"

Komünist Parti Manifestosu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima