Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Komplolar Kitab

Doan Gurpnar
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
1,70

Kzdkça tüm dünyay boynuzlarnn üzerinde sarsan öküz masalna inand çocukluk çalarn çoktan geride brakmt insanlk. nsanln büyüme çanda tarihi, olaylar açklayacak yasalar, neden sonuç ilikileri vard artk.

Yine de altn çalara, masumiyetini ve iyiliini onaylataca kartlklar dünyasna dönmek istiyordu. Görünmez dümanlarn yok ettii pembe panjurlu bir ülkede insanlar birbirlerine soruyorlard: Ya hiçbir ey göründüü gibi deilse?

Doan Gürpnar, komplolarn tarihini ve ideolojik kökenlerini inceledii çalmasnda, her eyin aslnda göründüü gibi olduu bir dünyann kaplarn açyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 288

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 319

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785997313

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Komplolar Kitab"

Komplolar Kitab
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima