Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
23,49
24,73
-5 %
24,73

Kristian Thulesen Dahl arvede tronen i Dansk Folkeparti i 2012. De første ar blev et triumftog for den nye formand, der i artier har baret titlen som en af Danmarks mest magtfulde mænd. Men i dag flygter vælgerne og internt i partiet slibes de knive, der kan ende i ryggen pa formanden. Kom med ind i Kristians hemmelige rum, mens han oplever sejre og store nederlag. Ind pa drengeværelset og pa ferie med familien. Ind i det lukkede Dansk Folkeparti, hvor undersatter bankes pa plads. Ind til forhandlingsbordet, nar formanden for Dansk Folkeparti lægger arm om magten med sine politiske venner og fjender. Ind bag den smilende og korrekte facade.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari , Politica e Società » Politica e Istituzioni » Leader politici e Leadership » Partiti politici

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788772382333

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kong Kristian"

Kong Kristian
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima