Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Gri spava dubokim snom. Mjesec je razastro srebrn plašt nad crkvene tornjeve, gradske kule, plemike dvorove i kuice grikih purgara. Ulice su zamrle, a željezni kapci na prozorima kao da su zakovani. Nigdje znaka budnog ovjeka. I lavež pasa ve je zamuknuo. Usred tišine zašušti nešto na zidu pod Mesnikom kulom - bršljan se polako razmaknuo, u zidu se otvore mala željezna vrata i pojavi se udna visoka sjena, zamotana od glave do pete u dugi tamni plašt. Pojava se obazre na sve strane, najednom išezne, ali se uskoro opet vrati vodei za ruku drugu pojavu u tamnom plaštu, a iza nje stupa trea, etvrta, peta... deseta. Oi su im svima svezane rupcima, pa koraaju nesigurno, držei jedna drugu za ruke..."

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kontesa Nera"

Kontesa Nera
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima