Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kouyorum Öyleyse Varm

Taner Damc
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,31

çindeki alçakgönüllü devi fark etmek için... Ko!

Bu kitabn çok satmas için bir hekim olarak size komann sala zararlarn anlatabilirdim. Koarken, olur ya dizlerinizi sakatlarsnz siz en iyisi yürüyün diyebilirdim... Ama bunu yapmayacam...Ben size koun diyorum... Neden mi? Çünkü: Toplumsal akla sürüklenen yaammzda komak bir özgürlük adasdr. Koarken içimizdeki alçakgönüllü devi fark ederiz ve bu bizi mutlu eder. O bizim en güçlü, güvenilir, iyi, salam yönümüzdür. Kotukça kendimizle ve çevreyle ettiimiz kavgalar anlamsz ve küçük görünmeye balar. Koan her insan yalnzca kendi bedenini ve zihnini deil, çevresini de deitirir. Komak, insann biyolojik varlna yaklamas ve ayn zamanda zihinsel bir iç yolculuk yapmas demektir. Evet, komak bizim fabrika ayarmzdr. Özgürce ve keyifle komak... Ben ite bu yüzden kouyorum... Sizin de koarak bu özgürlüü yaamanza bir nebze de olsa katkda bulunabilirsem ne mutlu bana...

 

(Tantm Bülteninden)

 

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050956054

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kouyorum Öyleyse Varm"

Kouyorum Öyleyse Varm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima