Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kovadaki Okyanus

Ahmet Durul
pubblicato da Butik

Prezzo online:
4,32

Bu kitapla, okumas bir-iki saat, yaanmas bir ömür sürebilecek bir yolculua çkyorsunuz.

Yaam Sanat üzerine yazlm bu küçük kitabn basit ve masals anlatmnn gerisinde, evrensel ve zamanla snrl olmayan, youn anlam ve bilgi yüklü, bir bilgelik hazinesi gizlenmi. Bu hazineyi dolarken, bir bakyorsunuz Dou'dasnz, bir bakyorsunuz Bat'dasnz. Bir an kendinizi manevi dünyada buluyorsunuz; ama çok geçmeden maddi dünyaya dönüyorsunuz. Fiziksel, duygusal ve ruhsal boyutlarda gidip, geliyorsunuz. Bu dolamalar srasnda, yol üzerinde, bir çok tandk kiiyi görür gibi oluyorsunuz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 144

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 35

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785914969

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kovadaki Okyanus"

Kovadaki Okyanus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima