Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Anadolu'da Bir Zamanlar" kolleksiyonunun ilk kitaplar olan Kaplan Kraliçe ve Golat Kalesi Tutsa romanlar büyük beeni kazanan belgesel yapmcs, ödüllü yazar smet Bertan, Anadolu tarihi üzerine kurgulad epik romanlarna bu kez Hititler'den bir öyküyle devam ediyor. Bertan yeni kitabnda, tarihin en görkemli uygarlklarndan birinde, hayatlar tehlikelerle dolu yollarda geçen habercilerin, elçilerin, tüccarlarn ve kervanlarn öyküsünü anlatyor. Bu romanda Bulgarca'ya çevrilen Bertan'n döneme ilikin capcanl betimlemelerle bezedii romanlar, her yatan okuru Anadolu'nun esiz bir uygarlnda yolculua çkaryor.

Hattual Mana-Putu, kaleler, köyler arasnda, yazl ve sözlü iletiler getirip götüren haberci bir ailenin oludur. Hayali, atl bir haberci olabilmektir. Ancak, kervan tatar olan babasyla birlikte katld ilk yolculukta, "Kara Köpek" Sadakor çetesinin kanl baskn Mana-Putu'nun yaamn hiç ummad biçimde deitirir. Kaderi, Hitit Kral III. Hattuili'nin kz Prenses Katalpa'nn ve Kaneli güzel Iskuna'nnkilerle kesitiindeyse, artk tek amac kraln elçisi olmaktr

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059405478

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kraln Elçisi"

Kraln Elçisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima