Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye'nin Cari Açk Sorunsal

Hakan Yetkiner - Turan Subaat
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
3,82

Türkiye ekonomisi 20. Yüzyln son çeyreinde hzl bir da açlma süreci yaam ve uluslararas piyasalarla bütünlemitir. Bu bütünleme hem mal ve hizmet hem de finans piyasasnda gerçeklemi ve sancl olmutur. Türkiye ekonomisi 1994 ve 2001 gibi iki önemli kriz yannda pek çok daha küçük ölçekli kriz yaamtr. Yaanan tüm krizlerin tetikleyicisinin d ticaret dengesizlii olduunu söylemek abart olmaz. Türkiye bugün de dünya da yaanan krizden etkilenme sürecine girmitir. Türkiye'de cari açk özellikle 2004 ylndan itibaren rekordan rekora komaktadr. 2004-2007 yllar arasndaki ortalama cari açk 1984-2003 yllar arasndaki ortalama cari açn 16 katndan fazladr. Böylesine büyük bir hzla büyüyen cari açk doal olarak ciddi kayglar yaratm, bu açn kriz döneminde sürdürülebilirlii kalmamtr. Türkiye'deki cari açn asl belirleyicisinin d ticaret dengesindeki bozulma olduu bilinmektedir. Özellikle 2001 ylndan itibaren hem ihracatta hem de ithalatta çok belirgin bir art trendi gözlenmekle birlikte ithalattaki art ihracattaki art büyük bir oranda at için hem d ticaret dengesinde hem de cari açkta ciddi bir kötüleme gözlenmitir. Cari açn finansmannda bugüne kadar d borçlanma, portföy ve daha çok özelletirme gelirleriyle desteklenen dorudan yatrmlar kullanlmtr. Türkiye küresel likidite bolluu nedeniyle uzun süren ansl bir dönemden geçmi ve d borç ve sermaye akna dayal yüksek bir büyüme oran yakalamtr. Bu büyüme oranlar iyimserlii artrm ve risk faktörünün küçümsenmesine neden olmutur. Küresel para hareketleriyle beslenen iyimserliin, bir ülkenin geliimini bir süre için sürdürmesine yardmc olmas doal iken, bu iyimserliin azalmas tam tersine bir gelimeyi dourmaktadr. Bugün Türkiye'nin toplam d borcundaki kayg verici art küresel likiditedeki daralma nedeniyle hzla çevrilemez hale gelmektedir. D kaynaklar ve cari açkla beslenen ekonomik büyümenin, kriz döneminde daralan cari açk ile küçülecei görülmektedir. Kitabmzn amac Türkiye'nin içine girdii bu riskli dönemde Türkiye ekonomisinin cari açk sorunsaln tartarak bu dönemin en az kayp ile geçirilmesi için neler yaplmas ve uzun dönemde ekonominin daha salam bir yapya kavuturulmas için d ticaretin nasl ekillenmesi gerektiini ortaya koyacak yaklamlar deerlendirmektir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 240

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 199

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli » Economia del lavoro, occupazione e disoccupazione

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929925

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye'nin Cari Açk Sorunsal"

Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima