Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Her genç kzn bir hayali vardr. Jacks'in hayali mükemmel bir kariyer elde etmek ve âk olduu adamla dünyay gezmekti. Ama hayatn onun için farkl planlar vard. Artk bir anne, bir e ve hasta annesine bakmakla yükümlü bir evlatt. Hiç kimsenin ve hiçbir eyin ona ve ailesine yetmedii gerçei hayallerini ezip geçerken tüm bunlara daha fazla dayanabilecek miydi? Daha da önemlisi, hayallerinden vazgeçtiine demi miydi?Emin olduum bir ey var; hiç kimse senin için bunu yapamaz. Skca tutunup kaderinle ba etmen gerek yoksa batarsn. Ve batmak iin kolay taraf. Çok çalp daha iyisi için savamalsn. Doru olan da bu, deil mi?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126885

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krk Düler Mevsimi"

Krk Düler Mevsimi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima