Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kolombiyal büyük yazar Gabriel García Márquez'in 1981'de yaymlanan yedinci roman Krmz Pazartesi, ileneceini herkesin bildii, engel olmak için kimsenin bir ey yapmad bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da, hem de yaymland dünyann dört bir yanndaki pek çok ülkede sarsc etkileri olmu bir roman. Usta yazar, çocukluunu geçirdii kasabada yllar önce yaanm bir cinayet olayn aktaryor. Romann kahraman Santiago Nasar'n öldürülecei daha ilk satrlardan belli. Krmz Pazartesi, yalnzca bir cinayetin arka plann deil, bir halkn ortak davran biçimlerinin potresini de çiziyor. Böylece, sonuna dek ilgiyle okuyacanz bu ksa ve ölümsüz roman, bir toplumsal ruh çözümü nitelii de kazanm oluyor.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720444

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krmz Pazartesi"

Krmz Pazartesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima