Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kroniek van een hofzanger

Yuri Herrera
pubblicato da Wereldbibliotheek

Prezzo online:
9,99

De Mexicaan Lobo is een arme straatmuzikant. Hij kan nauwelijks lezen en schrijven maar heeft het talent om ontroerende liederen te maken over grote gebeurtenissen. Dankzij deze gave wordt hij opgenomen in de entourage van de Koning, de leider van een drugskartel.
Lobo vertelt het verhaal van het hof van huurmoordenaars, corrupte politieagenten, hoeren en profiteurs waarin hij terecht is gekomen, en van de Koning die altijd onder druk staat van zijn eigen handlangers, die in een verbeten onderlinge machtsstrijd zijn verwikkeld. Als hij de jonge vrouw ziet die is voorbestemd om met de bendeleider te trouwen, trekt Lobo zijn conclusies.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wereldbibliotheek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789028441880

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kroniek van een hofzanger"

Kroniek van een hofzanger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima