Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kroppens sublime tale

Elin Andersen
pubblicato da Aarhus University Press

Prezzo online:
35,14
39,02
-10 %
39,02

Oplysningstiden er kendt for sin optimistiske tro pa den menneskelige fornuft, pa nytten af viden og oplysning. Mindre kendt er derimod dens fascination - bade i tAenkningen og i kunsten - af det irrationelle og af eksperimenter, ikke mindst med krop og sanser, samt af store (sublime) folelser.Bogen fokuserer pa denne oplysningens dialektik med tableauet som pejlemAerke. I tableauet taler kroppen med sit stumme sprog om folelser og ideer, der ikke kan udtrykkes pa anden made. Pa en gang klart i sit motiv og uudgrundeligt i sit udtryk. Tableauet betegner en ny folsomhed over for visualitet og bevAegelse, tid og vAeren i kunsten og en sAerlig respekt for den subjektive tilegnelse.Med tableauet som ledetema nylAeses centrale vAerker af nogle af de fremmeste eksponenter for oplysningsprojektet: filosoffen Denis Diderot, dramatikeren Gotthold E. Lessing og forfatteren Jakob Lenz.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2005

Lingua Danese

EAN-13 9788771246131

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kroppens sublime tale"

Kroppens sublime tale
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima