Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Közel kell maradni a dolgok kontúrjához, közel hozzájuk, de kívül rajtuk, ahogy egy fecske követi a táj vonalait, kirajzolja ket, de nem száll le soha."

A Körvonal regény tíz beszélgetésben. Egy frissen elvált írón Athénba repül, ahol egy kreatívírás-kurzuson tanít. Kollégákkal, régi ismersökkel, idegenekkel találkozik: csak egy-egy villanásra jelennek meg egymás életében, beszélgetéseik egyszerre esetlegesek és sorsfordítók. Talán épp a köztük lév távolság, a folytatás lehetetlensége miatt engedik meg maguknak, hogy szintén, madártávlatból vessenek számot az életükkel az abszurd apróságoktól a nagy válságokig. Ezek a keresetlen, útkeres beszélgetések rajzolják ki Cusk érzékeny elbeszéljének alakját, aki jelenlétével figyelni, látni tanít.

A Körvonal egy rövid, mégis eposzi ciklus els darabja: egy mesteri trilógiáé, amelyet korunk egyik legjelentsebb teljesítményeként riz majd meg az emlékezet.

Ültem a párnázott padon, megint a háta volt elttem a széljárta fedélzeten, és a furcsa váltásokra gondoltam bvölet és kiábrándulás közt, amelyek úgy járják át az emberi viszonyokat, mint az égen átúszó felhk, néha szürkék és baljóslatúak, néha pusztán távoli, rejtélyes alakzatok, amelyek egy idre kitakarják a napot, hogy aztán éppolyan hanyagul feltárják megint."

A második kötet, a Tranzit, 2021 szén, a harmadik, Babérok, 2022 tavaszán jelenik meg.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Park Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633556412

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Körvonal"

Körvonal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima