Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Krytyka czystego rozumu (tytu oryginau niem. Kritik der reinen Vernunft) - praca Immanuela Kanta, wydana po raz pierwszy w 1781 roku w Rydze (wydanie A), znacznie zmieniona w drugim wydaniu (wydanie B, 1787), uwaana za jedn z najwaniejszych prac w historii filozofii.

Obok Krytyki praktycznego rozumu i Krytyki wadzy sdzenia tworzy krytyczn filozofi Kanta, w której niemiecki filozof stara si bada filozoficzne podstawy ludzkiego poznania. Gównym celem Krytyki czystego rozumu jest odpowied na pytanie, czy metafizyka jest moliwa i jakie s granice ludzkiego poznania. W tym celu bada on poszczególne wadze poznawcze czowieka.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Classicbooks

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 1230003418963

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krytyka Czystego Rozumu"

Krytyka Czystego Rozumu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima