Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ksiezniczka na ziarnku grochu i Dziewczynka z zapalkami (Polish edition) Ilustrowana klasyka dla dzieci

Hans Christian Andersen
pubblicato da Tom eMusic

Prezzo online:
1,99

Dwie z najbardziej znanych bani Andersena o "Ksiniczce na ziarnku grochu" i "Dziewczynce z zapakami" - w piknie ilustrowanej wersji, przygotowanej specjalnie dla najmodszych.

Cho klasyczne banie i bajki pochodz sprzed stuleci, mdro w nich zawarta jest wci aktualna. Dziki tym ponadczasowym opowieciom dziecko zaczyna rozumie wiat, dostrzega rónic midzy dobrem a zem, przezwycia ogarniajce je czasami niepokoje i lki.

"Ksiniczka na ziarnku grochu" oraz "Dziewczynka z zapakami" nale do kanonu utworów Hansa Christiana Andersena. Zostay opracowana w taki sposób, aby polski tekst zachowa literack wraliwo oryginau, a zarazem brzmiay wspóczenie i byy w peni zrozumiae dla dzieci. Caoci dopeniaj wyjtkowej urody ilustracje Kasi Koodziej oraz Artura Pitka.

Spis treci:

1. Ksiniczka na ziarnku grochu
2. Dziewczynka z zapakami

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Narrativa » Narrativa

Editore Tom Emusic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2012

Lingua Polacco

EAN-13 9781623210458

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ksiezniczka na ziarnku grochu i Dziewczynka z zapalkami (Polish edition) Ilustrowana klasyka dla dzieci"

Ksiezniczka na ziarnku grochu i Dziewczynka z zapalkami (Polish edition) Ilustrowana klasyka dla dzieci
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima