Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ksiga Urantii, po raz pierwszy wydana przez Fundacj Urantii w roku 1955, twierdzi, e zostaa przedstawiona przez niebiaskie istoty, jako objawienie dla naszej planety, Urantii.

Tekst Ksigi Urantii mówi nam o pocztkach, historii i przeznaczeniu ludzkoci i naszych zwizkach z Bogiem Ojcem. Przedstawia jedyny w swoim rodzaju i frapujcy obraz ycia i nauk Jezusa. Przed ludzkim duchem otwiera nowe perspektywy czasu i wiecznoci i przynosi nowe szczegóy naszej przygody, podczas wznoszenia si w przyjaznym i starannie zarzdzanym wszechwiecie.

Ksiga Urantii podaje jasn i zwiz integracj nauki, filozofii i religii. Ci, którzy j czytali i zgbiali, wierz, e Ksiga Urantii moe wnie bardzo wiele wartoci do religijnej i filozoficznej myli ludzi tego wiata.

Ksiga Urantii, jako taka, nie jest religi". Bazuje na religijnym dziedzictwie z przeszoci i teraniejszoci, popierajc osobist, yw wiar religijn.

Czytelnicy z rónych stron wiata mówi nam, e Ksiga Urantii wywara na nich ogromne wraenie i czstokro odmienia ich ycie. Inspiruje ich do osigania nowych poziomów rozwoju duchowego i rozwija ich zrozumienie wartoci ycia ludzkiego.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Urantia Foundation

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2013

Lingua Polacco

EAN-13 9781883395452

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ksiga Urantii"

Ksiga Urantii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima