Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kumarbaz, Dostoyevski'nin gençlik yllarn, dramatik ak ve kumar tutkusunu en yaln hâli ile kaleme ald yaptlarndan biridir. Kendisinin de bir dönem kumarla ba dertte olan Dostoyevski, Kumarbaz'da, kendi deneyimlerinden ve gözlemlerinden yola çkarak, kumar tutkusunu; insanlarn servetlerini, aklarn ve onurlarn nasl kaybettiklerini anlatyor.

nsan ruhunun en derin ve karanlk yerlerini okurun önüne sermekte usta olan Dostoyevski, Kumarbaz'da kahraman Aleksi vanoviç'in ruhundaki gelgitleri çok iyi veriyor. Sevgilisini borçtan kurtarmak gibi erdemli bir neden için kumarhaneye giren Aleksi vanoviç, oradan içindeki kumarbaz ruhu kefederek çkar. çindeki bu tutkuya kar koymaya çalan Aleksi, tüm çabalarna ve çatmalarna ramen kumar hrsna yenik düerken Dostoyevski okura u sorular sordurur: Kumar masalarnda yitirilen gerçekte nedir? Para m, onur mu, ak m, hayat m?

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 158

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sis Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sis Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785917564

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kumarbaz"

Kumarbaz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima