Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kumarbaz, psikolojik realizmin en baarl kalemlerinden biri kabul edilen Dostoyevski'nin kumar borcunu ödeyebilmek için yirmi dokuz günde bitirdii, romann ana karakteri Aleksey vanoviç'i de kendisinden esinlenerek yaratt romandr. Dünyann çeitli ülkelerinden gelen kumarbazlarn topland kurmaca bir Alman kasabas olan Rulettenburg'da geçen roman, Dostoyevski'nin 1862'de yapt Avrupa seyahatinin izlenimleriyle doludur. Dostoyevski'nin de bizzat mücadele ettii paraszlk ve kumar dükünlüünü anlatan Kumarbaz, korkunç ve amansz bir saplantnn, harcanan bir hayatn öyküsüdür.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750752445

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kumarbaz"

Kumarbaz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima