Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kurbaalar (Yunanca: Bátrachoi; Latince: Ranae; Ingilizce: Frogs) bir komedya olup, Antik Yunan döneminin mehur airi Aristofanes tarafndan yazlmtr. lk olarak M.Ö.405 tarihinde Lenaia'da düzenlenen Dionysus Festivali'nde sergilendiinde birincilik ödülünü kazanmtr.

Kurbaalar, tanr Dionysus hakkndaki bir hikayeyi konu almaktadr. Dionysus, Atina tragedyasnn dütüü kötü durumdan hayflanmaktadr, ve Hades'e (yeraltna) giderek Euripides'i ölüler diyarndan geri getirmek ister. (Euripides, bu oyun sergilenmeden bir sene önce ölmütü, MÖ 406). Beraberindeyse, ondan daha zeki ve daha cesur olan kölesi Ksantiyas' (Xanthias) da götürür. Balangç sahnesinde, Ksantiyas ve Dionysus bu oyun içerinde ne tarz akalar yapabileceklerini münakaa ederler. Oyunun ilk yars boyunca ise, Dionysus sürekli olarak aptalca denebilecek türden hatalar yapar, ve bu durum Ksantiyas' bu hatalar düzeltmeye zorlar. Böylece, Dionysus hem aptal görünmekten kurtulur, hem de hiç bir ey olmamçasna hatalar yapmaya devam eder.

...
Komedya'nn Babas ve Komedya'nn Prensi olarak da bilinen Aristofanes (Aristophanes), Atina toplumunun antik çadaki halini en iyi ekilde betimleyen yazarlardandr.

Güle güle okuyun, okutun...
~ Eviren & Çeviren (Translations by): Yilmaz Güleryüz @guleryuz
ZeusBaba.com

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria » Cinema » Soggetti e sceneggiature » Radio e Televisione » Televisione , Politica e Società » Comunicazione e Media » Radio e televisione

Editore Guleryuz

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/05/2016

Lingua Turco

EAN-13 9781310799020

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kurbaalar"

Kurbaalar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima