Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kurumsal deiim için Greiner Büyüme Modeli

Jean Blaise Mimbang
pubblicato da 50Minutes.com

Prezzo online:
4,99

Greiner Büyüme Modeli'nin (Greiner'in kurumsal büyüme modeli olarak da bilinir) özünü bu pratik ve özlü kitapla sadece 50 dakikada anlayn. Greiner Büyüme Modeli, kullanclarn bir irketin geçmiinden gelen ve gelecekteki baars için çok önemli olan göstergeleri belirlemelerine olanak tanyarak, küreselleme ve artan rekabet ile karakterize edilen mevcut ekonomik gerçekliimizde deerli bir araç haline getirmektedir. Bu kitap size Greiner Büyüme Modeli'nin stratejik planlama, kriz yönetimi ve kurumsal deiim dönemlerindeki uygulamalarna ilikin kullanl bir giri sunmaktadr. Ayrca, önde gelen fotoraf makinesi üreticisi Kodak ile yaplan pratik bir vaka çalmasnn ayrntl bir incelemesini, aracn ar teorik yaps da dahil olmak üzere eksikliklerinin bir tartmasn ve noktalanm denge modeli gibi ilgili modellere bir giri içermektedir. Greiner Büyüme Modeli Hakknda : Greiner Büyüme Modeli, kurulularda büyüme ve deiim ile ilgilenir. Yaratcs Larry E. Greiner'a göre irketler, "kriz" olarak bilinen be önemli ann (liderlik, özerklik, kontrol, bürokrasi ve büyüme) arasna serpitirilmi, iyi tanmlanm be büyüme aamasndan (yaratclk, yönlendirme, delegasyon, koordinasyon ve ibirlii) geçmektedir. irketler aamalar arasnda baarl bir geçi yapabilmek için uyum salamal ve gelimelidir. Bu kitapta Greiner Büyüme Modeli'nin ne ie yaradn kefedecek, gelecekteki krizleri nasl öngörebileceinizi örenecek ve hzl büyüyen irketlerin (startup) nasl ilediini ve gelitiini daha iyi anlayacaksnz. Bu yaklamn avantaj ve olas dezavantajlarnn net bir ekilde açklanmas, pratik bir vaka çalmasnn tartlmas ve ilgili modellere giri, yaklamnz durumunuza göre uyarlamanz için gereken araçlar salar.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kurumsal deiim için Greiner Büyüme Modeli"

Kurumsal deiim için Greiner Büyüme Modeli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima