Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Kuyucakl Yusuf" Sabahattin Ali'nin 1937 ylnda yaymlanan ilk romandr. Türk edebiyatnn en kahramanlarndan biri olarak anlan Kuyucakl Yusuf, ayn zamanda yiit ve sözünü saknmayan biridir ve bu özelliklerinden dolay pek çok sorun yaasa da her seferinde bir ekilde kendini kurtarmakta ve hayatna devam etmektedir.

"Hayatta hiçbir ey ona kymetli görünmemi, peinden komak, erimek, sahip olmak arzusunu vermemiti. Etrafna daima bir yabanc gözüyle bakm, hiçbir yere balanmak arzusu duymam, bu yalnzlnn gururu içinde memnun olmaya çalmt. imdi ilk defa bir ey istiyor, hem de korkunç bir iddetle istiyordu. Fakat niçin bu istek bir imkânszlkla beraber gelmiti?"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa » Classici , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/07/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003319604

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kuyucakl Yusuf"

Kuyucakl Yusuf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima