Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kvinnor förändrar världen

Melinda Gates
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
13,20
13,85
-5 %
13,85

I Kvinnor förändrar världen skildrar Gates sitt feministiska uppvaknande, stunden da hon insag sambandet mellan kvinnors självbestämmande och samhällets välmaende. Den fraga som ledde Gates in pa den globala arenan var familjeplanering och tillgangen till preventivmedel. I samhällen där kvinnor har tillgang till preventivmedel är kvinnorna friskare och har högre inkomst, och deras barn mer välnärda och högre utbildade. Det tog henne sedan vidare till bredare fragor: kvinnors rätt att välja yrke, mäns delaktighet i hemarbetet, betald föräldraledighet och ett slut pa alla former av könsdiskriminering. Utifran en personlig övertygelse om att alla liv är lika mycket värda, och inspirerad av sin mentor Hans Rosling, berättar Melinda Gates om sin resa fran jobbet som dataingenjör pa Microsoft till rollen som grundare av världens största privata stiftelse. I boken möter vi saväl nytänkande kvinnor och män som arbetar för jämställdhet världen över, som ögonöppnande fakta om fattigdom, utbildning och hälsa. Hon visar vilka oerhörda möjligheter det finns att driva pa förändring i världen, bade för politiken, näringslivet och oss som individer.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/05/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789127161009

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kvinnor förändrar världen"

Kvinnor förändrar världen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima