Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kybalion - Yedi Kozmik Yasa

Üç nisiye
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
1,81

lk olarak 1912 ylnda yaymlanm olan Kybalion, kadim Msr'dan bu yana kuaktan kuaa aktarlan gizemli Hermesçi Öretileri anlatan Bat Ezoterik Gelenei ile ciddi olarak ilgilenen herkesin kütüphanesinde mutlaka bulunmas gereken bir kaynaktr. Arada geçen süre içinde kitabn önemi azalacana artm ve ezoterizm örencilerinin en önemli ve temel kaynaklarndan biri haline gelmitir. Kybalion, anlalmas zor, ifreli simge ve imalarla dolu Hermesçi edebiyatn aksine sade bir dille yazlmtr. Ününü üphesiz, ezoterizmin temel ilkelerini ve özellikle yedi evrensel yasay, herkesin anlayaca yaln ve açk bir ifadeyle aktarmasna borçludur.

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 77

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896425

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kybalion - Yedi Kozmik Yasa"

Kybalion - Yedi Kozmik Yasa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima