Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Okuduum 'çok satl' birçok kitaptan daha duru ve baarl bir anlatm, alttan alta ileyen güzel bir mizah var Toprak Ik'n."
ATLLA ATALAY

Toprak Ik, üçüncü öykü kitabnda, yine mizah damarn iliyor. Onun öykülerinde, harcâlem 'komiklik' veya 'sululuk' ile has mizah edebiyat arasndaki köklü ayrm fark ediyor; 'iyi' mizahn 'iyi' edebiyat olduunu hatrlyorsunuz.
Gündelik hayatn olaanl içinde akp giden, ancak yakndan baknca, tersten baknca, zekâyla baknca görülen mizahn arkeolojisini yapyor Toprak Ik. nsan ilikilerinin -özellikle aile 'muhabbetinin' ve 'kz/olan meseleleri'nin- tatl teferruatna dalarken, Türkçe edebiyatn pek fazla ilgilenmedii, kendine mahsus dünyalara da eiliyor. Örnein, elinizdeki kitaptaki uzun öykü "Asistan"da, akademisyenlerin, 'soylu' ve 'yüksek' ilgilerle basit dünyevî dertler arasnda salnan dünyasnda gezindii gibi...
Toprak Ik'tan, iyi mizahn iyi edebiyat olduunu ve iyi edebiyatn da 'rahat' okunabileceini hatrlatan bir yapt...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Inglese

EAN-13 9789750516016

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kz Ararken"

Kz Ararken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima