Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"...Ak sözcüklere ihtiyaç duymuyordu. Ak umulmayan bir anda geliyor, sizi elinizden tutuyor, kendinizden bile uzaa götürüyordu. Belki kendimizden uzaa kaçmak istei, belki kendimizi bir de uzakta aramak arzusu, kendi derinlerimizde ne olduuna bakmak için, baka birinin derinlerine dalp kaybolma duygusu. lkçalardan bu yana kim bulabilmiti ki akn tarifini. Akn tarifini yapabilir miydi biri?..."

"...Ak kendine ait bir zamanda çkp gelirdi, hayatn zamanna uyma kaygs tamazd. Geldikten sonra, hayat kendi zamann ve kurallarn ona uyarlard. mkansz mümkün klar, ak dünya saatini ak saatiyle ayn noktada birletirirdi. Birlemezse ak, dünya saatini umursamaz, aka geç kalmazd. Akn kural akln kuraln yenerdi..."

Kzl Sonbahar; dostluk, ayrlk, ölüm, ballk, umut, bekleyi ve pek çok insanca duygunun etrafnda kahraman kadnlarn yaad kahramanca aklara dair çarpc bir roman. Beklenmedik anlarda çkagelen insanlarn ve duygularn bu kahraman kadnlarn hayatndaki kah hüzünlü, kah keyifli öyküsü...

Yazar; Ayten ve Selin'in dünyasnda akn her halini gözler önüne sererek, okuru akn dolambaçl, hanmeli kokan, özlemlerle perçinlenen dünyasna davet ediyor. Ayten ve Adnan'n imkansz akyla hüzünlenirken, Selin ve Kemal'in masal kitaplarndaki gibi balayan büyülü akyla keyiflenecek, bu kitab elinizden brakamayacaksnz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 146

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785930969

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kzl Sonbahar"

Kzl Sonbahar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima