Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

L'art de saber escoltar

Francesc Torralba Roselló
pubblicato da Pagès editors

Prezzo online:
7,49

Ens agrada molt parlar, peró ens sembla meravellós trobar una persona que sap escoltar. Sense saber per quina raó, volem estar al seu costat. Vivim tan de pressa que el soroll del carrer i del nostre interior ens impulsa a cridar més. Díaquí naixen les incomprensions, les friccions i els malentesos. Escoltar és acollir líaltre i aquest és el primer pas per al coneixement mutu, líamistat i líamor. Atendre alló que diuen els nens, els amics, els avis, els malalts o els savis significa obrir-se, desinflar el propi ego i enriquir-se amb la totalitat de líaltre. El llibre del doctor Francesc Torralba és una guia precisa i exacta per desenvolupar líart díescoltar en profunditat, més enll! de qualsevol interès estrictament personal.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Pagès Editors

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2009

Lingua Catalano

EAN-13 9788497798457

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "L'art de saber escoltar"

L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima