Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Després de l'èxit internacional de L'enzim prodigiós, arriba la seva continuació amb noves explicacions, nous exemples, nous casos reals i noves propostes que aprofundeixen en la dieta que ha revolucionat el món de la salut.Si a la primera obra, el prestigiós doctor Hiromi Shinya donava les claus per tenir una vida llarga i saludable, en aquesta nova publicació amplia, amb consells i advertències, la seva exposició per tal de mantenir la vitalitat de la joventut en totes les etapes de la vida. Per combatre l'envelliment, per aturar l'Alzheimer, per evitar la diabetis, per millorar la vida sexual I per entendre d'una vegada que tenir bona salut és imprescindible per ser feliç. La revolució de la salut continua.Més de 2.000.000 d'exemplars venuts.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Ara Llibres

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2014

Lingua Catalano

EAN-13 9788415224730

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "L'enzim prodigiós 2"

L
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima